KILITI PIAC HÁZIRENDJE

 A vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján a siófoki Kiliti Piac  házirendjét 8600 Siófok Vak B. u. 38  az üzemeltető az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A házirendben foglalt szabályok betartása a piacon jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.

2. A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen, az általa kiadott napijegy vagy bérleti szerződés alapján szabad árusítani. A napijegy másra nem ruházható át. A bérlő, vagy helyhasználó az üzemeltető, vagy megbízottja felhívására bérlői, vagy helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.

3. Aki a piacon értékesít és nincs érvényes napijegye vagy bérleti szerződése (avagy azt az üzemeltető képviselőjének felszólításra nem mutatja fel), azonnal köteles elhagyni a piac területét.

4. A napi helyhasználatért az elfoglalt terület után az árusítás megkezdésekor a napijegyet készpénzben kell megfizetni a házirend mellékletében meghatározott díjszabás szerint. Az üzemeltető a helypénz megfizetésekor azzal egyező értékű napijegyet, vagy nyugtát ad át a helyhasználónak.

5. Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet, vagy asztalt több piaci napon át ugyanazon helyhasználó részére biztosítani.

6. A helyhasználók a számukra kijelölt terület, vagy asztal használatára a piac nyitásától a zárásáig tartó időtartamban jogosultak.

7. A bérlő a bérleményt csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése esetén, illetve ha az üzemeltető, vagy annak megbízottja felszólítása ellenére a bérlő tovább folytatja jogellenes tevékenységét, akkor a bérleti jog megvonásra kerül.

8. A bérlő által használt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Az ennek hiányában végzett építés, változtatás kártérítési kötelezettséggel jár, valamint a helyhasználó az eredeti állapotot is köteles saját költségére és veszélyére visszaállítani.

9. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, folyosókat áruval, használaton kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos.

10. Nagybani (viszonteladók részére történő) árusítás a piac területén nem folytatható.

11. Nem eladásra szánt állatot a piac területére bevinni tilos.

12. Az árusítóhelyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja. Az üzemeltető a vásárló külön kérésére, a piac területén elhelyezett hitelesített mérleggel lehetőséget biztosít a megvásárolt áru súlyának ellenőrzésére.

13. A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben gazdája annak hatósági vizsgálatát nem tudja igazolni, vizsgálatra be kell mutatni. Élő vágóbaromfi, nyúl és hal, valamint vágott baromfi és jogszabályokban engedélyezett egyéb állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatása után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható.

14. Az üzemeltető képviselője ellenőrizheti a piacra bevitt és ott forgalmazott áruk minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét szabályozó jogszabályi előírás betartását.

15. Az üzemeltető képviselője árumintát vehet, amelyet szakértővel megvizsgáltat, és a romlottnak tűnő áru forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba hozatalát, azt zár alá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti és erről jegyzőkönyvet készít.

16. Élelmiszerárusítással – a mezőgazdasági kistermelők kivételével – csak olyan személy foglalkozhat, aki a külön jogszabályban foglalt személyi higiénés vizsgálat szerinti alkalmasságát igazolni tudja. E személyek, továbbá a tejet, tejterméket és vágott baromfit árusító kistermelők kötelesek munka közben e célra rendszeresített védőruhát és hajvédőt viselni.

 17. Gombát és egyéb vizsgálatot igénylő terméket csak valamennyi tétel megvizsgálása után szabad árusítani. Tilos az első szállítmány vizsgálata után „azonos”, de vizsgálat nélküli terméket beszállítani, az árut pótolni. A gombát értékesítő személy köteles a gombaszakértő által kiállított igazolást – amely naptári napra szól – nevének, lakhelyének az árusított gomba fajtájának feltüntetésével feltűnő helyre kitenni.

18. A piac területén az áruszállítás csak gumikerekű kis kocsival, illetve kézi erővel történhet.

19. A piac területén működő valamennyi üzletre kiterjed az egységes nyitvatartási idő megállapítása. A piac nyitva tartásától eltérő nyitva tartás csak az üzemeltető hozzájárulásával lehetséges.

20. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó/bérlő feladata. Az áruban bekövetkező kárért az üzemeltetőt csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék alapján a helyhasználótól/bérlőtől megőrzésre átvette.

21. Azok, akik zöldség-, gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek a vizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni, és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni.

22. Az üzemeltető jogosult elrendelni az árusítóhelyeken a kártevő irtást, és a helyhasználót/bérlőt felszólítani az árusítóhely takarítására.

23. A helyhasználó/bérlő köteles az árusítás közben, befejezésekor, illetve a piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot az üzemeltető által biztosított szelektív szemét gyűjtés követelményeinek megfelelően elhelyezni. A piaci szeméttároló edényekben és helyiségben kizárólag a piac területén keletkezett hulladék helyezhető el.

24. A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, az üzemeltető erre vonatkozó kikötése esetén eredeti állapotban helyreállítva, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni az üzemeltetőnek.

25. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni tilos.

26. A piacon árut iparilag feldolgozni csak az illetékes hatóság engedélyével és az üzemeltető által kijelölt helyen és hozzájárulásával szabad.

27. Az üzemeltető jogosult ellenőrizni a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb.) előírások betartását.

28. A piac területén lévő üzlethelyiségekben a bérlő köteles elhelyezni ABC típusú porral oltó készüléket, annak előírás szerinti felülvizsgálatáról gondoskodni, és az erről szóló igazolást az üzemeltetési irodába benyújtani.

29. A piac területén gázpalackot üzemeltetni és használaton kívüli gázpalackot tárolni tilos.

30. A piac területén működő büfék, sütödék bérlői kötelesek a tűz terjedését megakadályozó ún. takaróponyvát beszerezni és a nyitva tartás ideje alatt a tűzhely közelében készenlétben tartani.

31. A piaci házirend szabályainak megszegése miatt az üzemeltető jogosult a helyhasználati/bérleti engedély visszavonására és a szabálysértési eljárás lefolytatása iránti intézkedésre.

32. A piac területére gépjárművel kizárólag a nyitvatartási idő előtt és után egy órán keresztül engedélyezett behajtani, az üzemeltető külön engedélyével rendelkező gépjárművek kivételével.

33. A piacot gépjárművel parkolásra használni tilos.

34. A gépjárműről történő értékesítésre alkalomszerűen, szezonálisan, az üzemeltető külön engedélyével, az általa megjelölt helyen van lehetőség.

35. Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú vízvezetékről, a kijelölt közös tároló-helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról.

36. Az üzemeltető ellenőrzési kötelezettsége folyamatos teljesítéséről az alkalmazásában álló megbízott útján gondoskodik, aki szükség esetén a szabálysértési feljelentést köteles megtenni.

37. A piac rendjét, az ott árusított termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak betartását Polgármesteri Hivatal jegyző által felhatalmazott ügyintézője is jogosult ellenőrizni.

38. Az üzemeltető egyéb szolgáltatásokat: eszközkölcsönzést, villamos energiát, vízszolgáltatást is nyújthat, külön díjazás ellenében.

39. A helyhasználó/bérlő – amennyiben egyedi mérőórával rendelkezik – köteles az üzemeltető részére biztosítani a mérőóra leolvasását.

40. A Kiliti Piacon található bérlemények területén kizárólag kereskedelmi tevékenység folytatható. Aki ettől eltérő tevékenységet folytat, azt az üzemeltető jogosult a tevékenység folytatásának befejezésére felszólítani. Amennyiben a bérlő a nem kereskedelmi célú tevékenységet a továbbiakban is folytatja, üzemeltető jogosult a napijegyes bérlőt a piac területének elhagyására felszólítani, illetve a bérleti szerződés alapján árusító bérlő bérleti jogviszonyát rendkívüli felmondással felmondani.

41. Reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai tevékenység a piac egész területén kizárólag az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával folytatható.

42. A dohányzás csak a kijelölt helyen megengedett.

43. Tilos a piacon ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely másokat megbotránkoztat.

44. Az a Bérlő/Helyhasználó, aki a kipakolásával jelentősen akadályozza a közlekedési útvonalat, úgy, hogy az tűzvédelmi szempontból nem megengedhető, az Üzemeltető felszólítására köteles azonnal a kipakolást megszűntetni. A fenti szabálysértés másodszori elkövetése pénzbeli bírsággal sújtható, mely a kipakolás mértékének tízszerese! Amennyiben harmadszor is akadályozza a gyalogos közlekedést, úgy a Bérlő/Helyhasználó árusítási lehetőségét az Üzemeltető megvonja a Sashalmi Piacon!

45. Az a kistermelő, vagy kereskedő, aki a piac első ütemének területén asztalról, vagy egy asztal méretének megfelelő helyről árusítani kíván, kizárólag bérleti konstrukcióban teheti.

 Ezzel egyidejűleg megszűnik a napijegyes árusítás az első ütem területén, kivéve, ha reggel 7 óráig nem jelenik meg az árus, ekkor napijegy ellenében másnak is kiadható a hely.

 A feltűntetett árak nem vonatkoznak az asztalon kívüli kipakolásra!

 Asztalon kívüli további kipakolás, kizárólag előzetes engedély alapján történik, melyet a piacüzemeltető ad ki.

A bérlő, a bérleti díj megfizetése után, kizárólag az erről kiállított számlán szereplő időszakban tarthat igényt asztalra, vagy annak megfelelő méretű területre. A bérleti díjat, számla ellenében, hétköznap 08-16 óráig kell megfizetni az üzemeltetési irodában! Az üzemeltető, vagy bármely ellenőrző hatóság kérésére, a bérlő minden esetben köteles felmutatni a bérleti díjra vonatkozó érvényes számla másolatát!

Fenntartó részéről: Mayer Viktor ügyvezető igazgató  tel: 06 30 209 53 77
Üzemeltető részéről: Mayer Tibor ügyvezető igazgató  tel: 06 30 927 36 38

„Kiliti Piac”

Siófok, 2012. Július 31.

Melléklet:

A KILITI  PIAC NYITVATARTÁSA

HÉTFŐ

 

KEDD 

 

SZERDA

CSÜTÖRTÖK 

PÉNTEK 

06:00 - 15:00

SZOMBAT 

06:00 - 15:00

VASÁRNAP 

06:00 - 15:00

A helyhasználó/bérlő az árusításra vonatkozó előkészületeket a piacnyitást megelőző egy órával kezdheti meg.

NAPI HELYHASZNÁLATI DÍJAK A PIAC TERÜLETÉN

HELYPÉNZ: 200FT/NM/NAP  „A” KATEGÓRIA

150FT/NM/NAP  „B” KATEGÓRIA

100FT/NM/NAP  „C” KATEGÓRIA

NAPIJEGY KÉZMŰVESEKNEK: 500 FT/ASZTAL/NAP 

BÉRLETI DÍJAK:

- „A”kategória  3 hónap: 6X 5nm standhely esetén: 200.000,-

- „B”kategória  3 hónap: 6X5nm standhely esetén: 150.000,-

- „C”kategória  3 hónap: 6X5nm standhely esetén: 100.000,-

- „A” kategória 6 hónap: 6X5nm standhely esetén: 375.000,-

- „B” kategória 6 hónap: 6X5nm standhely esetén: 275.000,-

- „C” kategória 6 hónap: 6X5nm standhely esetén: 175.000,-

Villamos energia + 1000Ft/nap!

A feltűntetett árak a 27%-os Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.

Copyright 2012 Kiliti Piac.- Minden jog fenntartva - All rights Reserved